V souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „obecné nařízení o ochraně osobních údajů“), se CELMAR MEDIA s.r.o. (dále jen „CELMAR MEDIA“) při své činnosti zavazuje jednat tak, aby respektovala a chránila osobní údaje a soukromí uživatelů těchto webových stránek. Níže jsou popsány principy zásady ochrany osobních údajů a informace o tom, jaké informace o Vás shromažďujeme, z jakého důvodu a jakým způsobem Vaše osobní údaje využíváme, jaká jsou Vaše práva a jakým způsobem je můžete uplatnit.

 

Co jsou to osobní údaje?

Za osobní údaje se považují veškeré údaje, které se vztahují k určité fyzické osobě a kterými lze fyzickou osobu identifikovat(např. příjmení a jméno, bydliště, e-mailová adresa, telefonní číslo, ale třeba i cookies nebo IP adresa.).

 

Kdo je správcem Vašich osobních údajů?

Správcem Vašich osobních údajů je společnost CELMAR MEDIA, s.r.o., zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze v oddíle C, vložka 215867, identifikační číslo 021 45 669, sídlem Rybná 716/24, Staré Město, Praha 1, 110 00.

 

Jaké osobní údaje jsou zpracovávány?

V souvislosti s poskytováním a doručováním našich výrobků a služeb zpracováváme tyto osobní údaje: Jméno a příjmení, doručovací adresa, telefonní číslo a emailová adresa. V souvislosti s návštěvou našich webových stránek zpracováváme tyto osobní údaje: Cookies, IP adresa

 

Na základě jakého důvodů a za jakým účelem jsou Vaše osobní údaje zpracovávány?

Hlavním důvodem, proč zpracováváme Vaše osobní údaje je, abychom Vám mohli poskytovat naše výrobky nebo služby, o které jste projevili zájem.

 

Vaše údaje dále zpracováváme za účelem:

  1. Plnění smluvního vztahu
  2. Z účetních a daňových důvodů (účelů) a pro plnění jiných zákonných povinností
  3. Zasílání obchodních sdělení
  4. Zodpovězení Vašeho dotazu
  5. Provádění analýz a měření s cílem zjistit, jak jsou naše služby používány

 

Jak Vaše osobní údaje získáváme?

Osobní údaje shromažďujeme pouze pokud nám je sami poskytnete, např. v rámci registrace, prostřednictvím vyplnění formuláře či zasláním těchto údajů e-mailem, v rámci objednávky výrobků či služeb, zasláním dotazů nebo požadavků týkajících se našich výrobků či služeb a v obdobných situacích, v nichž jste se rozhodli nám Vaše údaje poskytnout. Databáze a její obsah zůstávají v naší společnosti a u zpracovatele na serverech, které jsou provozovány naším jménem a mají vůči nám odpovědnost.

 

Kdo bude mít k Vašim údajům přístup?

Vaše osobní údaje jsou předávány dalším subjektům v pozici zpracovatelů, kteří se na provozování e-shopu a doručování služeb podílejí. V současné době se jedná o společnost Cortex, a.s., zapsanou v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze v oddíle B, vložka 22573, identifikační 471 25 616, sídlem U Elektry 974/1c, Vysočany, 190 00 Praha 9.

Jako společnost CELMAR MEDIA vždy dbáme na to, aby veškeré subjekty, kterým jsou Vaše osobní údaje předávány, dodržovaly vysoký standard jejich ochrany. Vaše osobní údaje nemáme v úmyslu předat do třetích zemí mimo Evropskou unii ani jiným subjektům.

 

Vaše práva související se zpracováním osobních údajů

V souvislosti se zpracováním Vašich osobních údajů máte následující práva:

 

Právo na přístup

Na základě tohoto práva máte právo vědět, jaké údaje jsou o Vás zpracovávány, za jakým účelem, po jakou dobu, kde jsou Vaše osobní získávány, komu jsou předávány, kdo je mimo společnost CELMAR MEDIA zpracovává a jaká máte další práva související se zpracováním Vašich osobních údajů.

 

Právo na opravu

Pokud zjistíte, že Vaše osobní údaje, které zpracováváme, jsou nepřesné, neúplné nebo neaktuální, máte právo na jejich opravu, případně doplnění a to bez zbytečného odkladu. V souvislosti s tím bychom Vám chtěli připomenout, že je i Vaší povinností aktualizovat své osobní a kontaktní údaje, pokud dojde k jejich změně. Můžete tak učinit zasláním emailu na adresu info@bctv.cz

 

Právo na výmaz

V určitých případech máte právo na to, aby byly Vaše osobní údaje vymazány, a to bez zbytečného odkladu. Případy, kdy je možné osobní údaje vymazat jsou následující:

Vaše osobní údaje již nejsou potřeba pro účely, pro které byly zpracovávány, odvoláte souhlas se zpracováním osobních údajů, přičemž se jedná o údaje, k jejichž zpracování je Váš souhlas nezbytný a zároveň neexistuje jiný důvod, proč tyto údaje je možné nadále zpracovávat nebo využijete svého práva vznést námitku proti zpracování (viz níže část Právo vznést námitku proti zpracování) u osobních údajů, které jsou zpracovávány na základě oprávněných zájmů správce a je shledáno, že již žádné takové oprávněné zájmy, které by toto zpracování opravňovaly, neexistují nebo se domníváte, že zpracování osobních údajů prováděné správcem přestalo být v souladu s obecně závaznými předpisy. Toto právo se neuplatní v případě, že zpracování Vašich osobních údajů je i nadále nezbytné pro splnění právní povinnosti správcem nebo určení, výkon nebo obhajobu právních nároků.

Právo na omezení zpracování

V některých případech můžete kromě práva na výmaz využít právo na omezení zpracování osobních údajů. Toto právo Vám umožňuje v určitých případech požadovat, aby došlo k označení Vašich osobních údajů a tyto údaje nebyly předmětem žádných dalších operací zpracování – v tomto případě však nikoliv navždy (jako v případě práva na výmaz), ale po omezenou dobu.

Zpracování osobních údajů omezíme, pokud popíráte přesnost osobních údajů, než je zjištěno, jaké údaje jsou správné nebo Vaše osobní údaje jsou zpracovávány bez dostatečného právního základu (např. nad rámec toho, co je možné zpracovávat), ale Vy budete před výmazem takových údajů upřednostňovat pouze jejich omezení (např. pokud očekáváte, že byste v budoucnu takové údaje správci stejně poskytli), Vaše osobní údaje již nejsou potřeba pro shora uvedené účely zpracování, ale Vy je požadujete pro určení, výkon nebo obhajobu svých právních nároků, nebo vznesete námitku proti zpracování. Právo na námitku je podrobněji popsáno níže v kapitole Právo vznést námitku proti zpracování. Po dobu, po kterou je šetřeno, je-li Vaše námitka oprávněná, jsme povinni zpracování Vašich osobních údajů omezit.

 

Právo na přenositelnost

Máte právo od nás získat všechny Vaše osobní údaje, které jste nám poskytli na základě Vašeho souhlasu. Vaše osobní údaje Vám poskytneme ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu. Aby bylo možné na Vaši žádost údaje snadno převést, může se jednat pouze o údaje, které jsou zpracovávány automatizovaně v elektronických databázích.

 

Právo vznést námitku proti zpracování

Máte právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů, k němuž dochází na základě oprávněného zájmu správce. Osobní údaje poté přestaneme zpracovávat, ledaže zde budou závažné oprávněné důvody pro to, aby v takovém zpracování pokračoval. Na základě námitky vždy přestaneme Vaše osobní údaje zpracovávat pro účely přímého marketingu. Dále máte právo vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů ve formě profilování. Vznést námitku proti zpracování osobních údajů můžete zasláním emailu na adresu info@bctv.cz

 

Právo odvolat souhlas

Souhlas se zpracováním osobních údajů je dobrovolný a můžete jej odmítnout udělit nebo jakýkoliv udělený souhlas kdykoliv odvolat. Souhlas se zasíláním obchodních sdělení je možné jednoduše odvolat kliknutím na odhlašovací odkaz v každém emailu.

 

Právo podat stížnost.

Kdykoli se také můžete v souvislosti se zpracováním Vašich osobních údajů obrátit se stížností na dozorový úřad, jimž je Úřad pro ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7.

 

Uplatnění práv

Veškerá Vaše výše uvedená práva můžete uplatnit prostřednictvím emailu zaslaného na adresu dpo@bctv.cz. Na tuto adresu se lze obrátit rovněž v souvislosti s žádostí o další doplňující informace týkající se výše uvedených práv.

Vaše žádost bude vyřízena bez zbytečného odkladu, maximálně však do jednoho měsíce. Ve výjimečných případech, zejména z důvodu složitosti Vašeho požadavku, je správce oprávněn tuto lhůtu prodloužit o další dva měsíce. O takovém případném prodloužení a jeho zdůvodnění budete samozřejmě včas informováni.

 

V této souvislosti bychom Vás chtěli upozornit, že můžeme chtít, abyste nám vhodným způsobem prokázali Vaši totožnost, abychom si mohli ověřit Vaši identitu. Jde o preventivní bezpečnostní opatření, abychom zamezili přístupu neoprávněných osob k Vašim osobním údajům. Za účelem zvyšování kvality služeb a uchovávání záznamů o plnění našich povinností vyplývajících ze zákona je veškerá komunikace s Vámi monitorována.

 

Jak dlouho Vaše osobní údaje zpracováváme?

Vaše osobní údaje zpracováváme po dobu potřebnou k poskytnutí požadovaného produktu nebo pro naplnění účelu, ke kterému jste udělili svůj souhlas, pokud zákon nestanoví jinak (např. v souvislosti s probíhajícím soudním řízením).

 

Co jsou Cookies a k čemu je používáme?

Cookies jsou malé datové soubory, díky kterým si navštívené webové stránky stránky pamatují vaše úkony a nastavení, které jste na nich provedli, takže tyto údaje nemusíte zadávat opakovaně. Cookies nepředstavují nebezpečí, mají však význam pro ochranu soukromí. Cookies nelze použít pro zjištění totožnosti návštěvníků stránek ani ke zneužití přihlašovacích údajů.

Cookies používáme například pro zachování vašich preferencí při prohlížení webových stránek bctv.cz. Dále používáme cookies třetích stran (např. Google Analytics pro analýzu návštěvnosti). Tyto cookies jsou řízeny třetími stranami a nemáme přístup ke čtení nebo zápisu těchto dat.

Pokud s jejich použitím nesouhlasíte, cookies můžete ve svém počítači nebo mobilním zařízení snadno vymazat (či znemožnit) příslušným nastavením používaného webového prohlížeče. Více informací o správě cookies zjistíte na stránkách používaného webového prohlížeče.

Vzhledem k tomu, že účelem cookies je zlepšení a umožnění používání naších internetových stránek a jejich procesů, vezměte na vědomí, že zablokováním či smazáním cookies můžete znemožnit činnost těchto funkcí nebo způsobit jejich odlišnou činnost a vzhled ve svém prohlížeči.

 

Jak Vaše osobní údaje chráníme?

Na zabezpečení ochrany Vašeho soukromí vynakládáme značné úsilí. Proto jsme přijali množství standardních bezpečnostních opatření. Mezi tato opatření patří autorizace, autentizace, firewally, antivirové programy, pravidelná kontrola systémů, testování systémů, pseudonymizace, šifrování, definice interní bezpečnostní politiky a další běžná bezpečnostní opatření. Přijatá bezpečnostní opatření jsou pak pravidelně aktualizována.

Tyto Zásady ochrany osobních údajů jsou platné a účinné ke dni 25. 5. 2018.

100% BEZPEČNÝ NÁKUP

Při nákupu jsou Vaše data šifrována a chráněna před zneužitím.

14 DENNÍ ZÁRUKA NA NÁKUP

Pokud nejste spokojeni se zakoupeným produktem, můžete jej vrátit do 14 dnů.

PLATBA NA SPLÁTKY

Při nákupu produktů nad 700 Kč můžete využít pohodlí placení ve splátkách.

ZAVOLEJTE NÁM: 214 214 001

​Pro pomoc ​​​​při ​nákupu nebo jakýkoliv dotaz nám zavolejte na naše informační číslo.

Hej, zaregistrujte se a spojte se s BCTV!

Stačí jen pár vteřin, abyste získali naše novinky a akční nabídky...

PŘIHLAŠTE SE K ODBĚRU NAŠEHO NEWSLETTERU!