Vítejte v BCTV!

Obchodní podmínky
společnosti CELMAR MEDIA s.r.o.
pro internetový obchod www.bctv.cz
(dále jen „Obchodní podmínky“)

1. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

1.1 Tyto Obchodní podmínky upravují závazky mezi zákazníkem (dále jen „Kupující“ nebo„Vy“) a společností CELMAR MEDIA s.r.o., se sídlem Rybná 716/24, Staré Město, 110 00 Praha 1, IČ: 02145669, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka C 215867 (dále jen „Prodejce“ nebo „My“), které vznikají nákupem kupujícího v obchodě Prodejce prezentovaného pod značkou BCTV (dále jen „Obchod“). Nákup v Obchodě je možný zejména prostřednictvím telefonu či jinými prostředky komunikace na dálku uvedenými v těchto Obchodních podmínkách. Tyto Obchodní podmínky se vztahují i na nákupy kupujícího v Obchodě, které byly provedené mimo prostor obvyklý pro podnikání Prodejce.

1.2 Nákupem v Obchodě vyjadřuje Kupující souhlas s těmito Obchodními podmínkami a Reklamačním řádem. Nákupem v Obchodě se rozumí uzavření smlouvy o koupiě zboží zv Obchoděu mezi Kupujícím a Prodávajícím (dále jen „Smlouva“).

1.3 Není-li dohodnuto jinak, je obsah smlouvy vymezen objednávkou Kupujícího. Nedílnou součástí smlouvy jsou i tyto Obchodní podmínky a dále Reklamační řád, který je se považuje za součást těchto Obchodních podmínek a je k dispozici na Stránkách.

1.4 V případě, že Kupujícím není spotřebitel, ale právnická osoba, nebo fyzická osoba, která prostřednictvím Stránek nakupuje v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu svého povolání, nevztahují se na takovéhoto Kupujícího ustanovení určené k ochraně spotřebitele.

1.5 Právní vztahy Prodejce a Kupujícího, který je spotřebitelem, se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Občanský zákoník“) a zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů, jakož i předpisy souvisejícími.

1.6 Právní vztahy Prodejce a Kupujícího, který není spotřebitelem, se řídí se řídí příslušnými ustanoveními zákona občanského zákoníku, s výjimkou jeho ustanovení § 1810 až 1867 (ustanovení o závazcích ze smluv uzavíraných se spotřebitelem).

1.7 Kupující si je vědom, že mu koupí produktů, jež jsou v obchodní nabídce Prodejce, nevznikají žádná práva na používání registrovaných značek, obchodních názvů, firemních log či patentů Prodejce nebo dalších firem, není-li v konkrétním případě zvláštní smlouvou sjednáno jinak.

2. SMLOUVA

2.1 Smlouva vzniká na základě objednávky Kupujícího, a to v okamžiku, kdy je tato potvrzena Prodejcem. Kupující je povinen se před učiněním objednávky seznámit se s těmito Obchodními podmínkami včetně Reklamačního řádu a je povinen vyjádřit s nimi souhlas.

2.2 Objednávka i potvrzení Prodejce jsou uskutečněny prostřednictvím Stránek, telefonicky či jiným prostředkem komunikace na dálku podle těchto Obchodních podmínek. Prodejce není povinen žádnou objednávku potvrdit.

2.3 Potvrzení či sdělení o doručení objednávky není považováno za potvrzení objednávky samotné, není-li výslovně uvedeno jinak. Bez potvrzení objednávky Prodejcem smlouva nevzniká. Potvrzením objednávky je i odeslání objednaného zboží Kupujícímu.

2.4 V případě, že objednávka obsahuje zvláštní přání, vyloučení těchto Obchodních podmínek či práv Prodejce plynoucích ze zákona či jakékoli jiné doplňující podmínky (dále jen „odchylné podmínky“), neznamená potvrzení objednávky Prodejcem akceptaci těchto odchylných podmínek, není-li v potvrzení výslovně uvedeno jinak.
V takovém případě je potvrzení návrhem kupní smlouvy ve znění, které uvedené odchylné podmínky neobsahuje. V případě, že Kupující převezme zboží, platí, že tento návrh kupní smlouvy přijal a smlouva je uzavřena bez odchylných podmínek.

2.5 Prodejce je oprávněn od smlouvy odstoupit do 14 dnů od okamžiku, kdy Kupující uhradil kupní cenu, v případě, že zboží, které je předmětem smlouvy, nemá k dispozici, neboť došlo k vyprodání zásob, nebo se výrazným způsobem změnila cena u dodavatele zboží. Nejpozději je Prodejce oprávněn toto své právo uplatnit do okamžiku doručení zboží Kupujícímu.

2.6 Informace o jednotlivých technických krocích vedoucích k uzavření smlouvy jsou patrné z těchto Obchodních podmínek, kde je tento proces srozumitelně popsán. Kupující má možnost před vlastním odesláním objednávky ji zkontrolovat a případně opravit. Tyto VOP jsou k dispozici na jednotlivých portálech Prodávajícího a je tak umožněna jejich archivace a reprodukce Kupujícím.

2.7 Náklady na použití komunikačních prostředků na dálku (telefon, internet atd.) pro uskutečnění objednávky jsou v běžné výši, závislé na tarifu telekomunikačních služeb, které Kupující používá.

3. OSOBNÍ ÚDAJE

3.1 Uzavřená smlouva, objednávka a osobní údaje ve smlouvě a objednávce uvedené, či jiným způsobem Kupujícím sdělené, jsou Prodejcem archivovány pro účely plnění smlouvy, a to po dobu trvání smlouvy včetně doby trvání záruční doby ke zboží a dále do uplynutí promlčecí doby závazků vzniklých z případného porušení smlouvy. Poskytnutí a zpracovávání uvedených údajů je nezbytné pro řádné plnění závazků smluvních stran.

3.2 V případě, že Prodejce zpracovává i jiné osobní údaje, než údaje, jejichž zpracování je nezbytné pro plnění smlouvy, činí tak výhradně se souhlasem subjektu údajů nebo ze zvláštních důvodu stanovených zákonem.

3.3 Osobní údaje mohou být poskytnuty (zpřístupněny) třetím osobám – zpracovatelům osobních údajů v souladu se zákonem – které pro Prodejce na smluvním základě zajišťují vybrané činnosti v rámci plnění jeho povinností ze smlouvy.

3.4 Kupující je vždy oprávněn požádat Prodejce o přístup k jeho osobním údajům a má právo na opravu svých osobních údajů, jakož i další práva stanovená v § 21 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

4. PROVOZNÍ DOBA

4.1 Příjem objednávek
a) telefonicky: 296 779 200, od 7:00 hod. do 20:00 hod ve všední dny, od 9:00 do 17:00 hod o víkendech
b) e-mailem: bctv@bctv.cz

5. CENY

5.1 Všechny ceny jsou smluvní. Na Stránkách jsou vždy uvedeny aktuální a platné ceny. Ceny jsou konečné, tj. včetně DPH, popř. všech dalších daní a poplatků, které musí Kupující pro získání zboží zaplatit, to se netýká případných poplatků za dopravné apod.

5.2 Smluvní kupní cena je cena platná v době zadání objednávky. Kupující má možnost se před provedením objednávky seznámit s celkovou cenou včetně DPH a všemi dalšími poplatky (PHE apod.). Tato cena bude uvedena v objednávce a ve zprávě potvrzující přijetí objednávky zboží. Kupující spotřebitel má možnost se před provedením objednávky seznámit se skutečností, po jakou dobu zůstává nabídka nebo cena v platnosti.

5.3 Akční ceny platí do vyprodání zásob nebo po dobu časově určenou.

6. OBJEDNÁVÁNÍ

6.1 Objednávat je možno následujícími způsoby:
a) elektronickou poštou na adrese bctv@bctv.cz
b) telefonicky na tel. č. 296 779 200

7. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

7.1 Podrobnosti pro odstoupení od smlouvy bez udání důvodu nebo ze speciálního důvodu stanoví Reklamační řád.

8. PLATEBNÍ PODMÍNKY

8.1 Prodejce akceptuje následující způsoby úhrady kupní ceny:
a) na dobírku při doručení zboží.

8.2 Zboží zůstává do úplného zaplacení a převzetí majetkem Prodejce, avšak nebezpečí škody na věci přechází převzetím zboží Kupujícím.

9. DODACÍ PODMÍNKY

9.1 Zasílání přepravní službou – ČR:
a) Zboží je Kupujícímu zaslíláno prostřednictvím České pošty.
b) Cena přepravy se řídí dle ceníku aktuálního v den objednávky.

9.2 Ceny dopravy naleznete na Stránkách.

10. ZÁRUČNÍ PODMÍNKY

10.1 Záruční podmínky na zboží se řídí Reklamačním řádem prodávajícího a platnými a účinnými právními předpisy ČR. Jako záruční list obvykle slouží nákupní doklad (podrobnosti viz Reklamační řád).

11. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

11.1 Tyto Obchodní podmínky jsou platné a účinné od 6. 3. 2014 a ruší předchozí znění do té doby platných VOP. Prodávající si vyhrazuje právo změnit v budoucnu tyto Obchodní podmínky a/nebo Reklamační řád, a to s účinností pro smlouvy vzniklé po datu změny.

11.2 Pro vyloučení pochybností se smlouva se jinak řídí Obchodními podmínkami platnými a účinnými v době uzavření smlouvy.

100% BEZPEČNÝ NÁKUP

Při nákupu jsou Vaše data šifrována a chráněna před zneužitím.

14 DENNÍ ZÁRUKA NA NÁKUP

Pokud nejste spokojeni se zakoupeným produktem, můžete jej vrátit do 14 dnů.

PLATBA NA SPLÁTKY

Při nákupu produktů nad 700 Kč můžete využít pohodlí placení ve splátkách.

ZAVOLEJTE NÁM: 214 214 001

​Pro pomoc ​​​​při ​nákupu nebo jakýkoliv dotaz nám zavolejte na naše informační číslo.

Hej, zaregistrujte se a spojte se s BCTV!

Stačí jen pár vteřin, abyste získali naše novinky a akční nabídky...

PŘIHLAŠTE SE K ODBĚRU NAŠEHO NEWSLETTERU!