Vitajte v BCTV!

Reklamačný poriadok spoločnosti Celmar Media s.r.o. pre internetový obchod www.bctv.sk (ďalej len „Reklamačný poriadok“).

 

1. Úvodné ustanovenia

1.1 Tento Reklamačný poriadok obsahuje informácie o rozsahu, podmienkach a spôsobe uplatnenia práva zákazníka (ďalej len „Kupujúci“ alebo „Vy“) z prípadného vadného plnenia a údaje o tom, kde je možné reklamáciu uplatniť.

1.2 Reklamačný poriadok sa týka produktov zakúpených kupujúcim od spoločnosti Celmar Media s.r.o., so sídlom Rybná 716/24, Staré Mesto, 110 00 Praha 1, IČ 02145669, zapísanej v obchodnom registri vedenom Mestským súdom v Prahe, spisová značka C 215867 (ďalej len „Predávajúci“ alebo „My“), pokiaľ tieto produkty boli zakúpené v obchode predávajúceho prezentovaného pod značkou BCTV (ďalej len „Obchod“). Nákup v Obchode je možný najmä prostredníctvom telefónu alebo inými prostriedkami komunikácie na diaľku. Tento Reklamačný poriadok sa vzťahuje aj na nákupy Kupujúceho v Obchode, ktoré boli vykonané mimo priestoru obvyklého pre podnikanie Predávajúceho.

1.3 Odchylné dojednania alebo záručné podmienky, vrátane prípadných odchylných informácií uvedených pri prezentácii jednotlivých produktov na stránkach alebo inej prezentácii produktu predávajúceho, majú prednosť pred týmto Reklamačným poriadkom.

1.4 Nákupom v Obchode vyjadruje Kupujúci súhlas s týmto Reklamačným poriadkom. Nákupom v Obchode sa rozumie v súlade s Obchodnými podmienkami uzatvorenie zmluvy o kúpe tovaru z Obchodu medzi kupujúcim a Predávajúcim (ďalej len „Zmluva“).

1.5 V prípade, ak Kupujúcim nie je spotrebiteľ, ale právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá prostredníctvom Stránok nakupuje v rámci svojej podnikateľskej činnosti alebo v rámci samostatného výkonu svojho povolania, nevzťahuje sa na takéhoto Kupujúceho ustanovenie určené k ochrane spotrebiteľa, tj. články 2 a 3 a prípadné ďalšie ustanovenia, v ktorých je tak ďalej uvedené.

 

2. Poučenie spotrebiteľa o práve na odstúpenie od zmluvy

2.1 V súlade so zákonom č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho v znení neskorších predpisov Predávajúci informuje Kupujúceho o jeho práve na odstúpenie od zmlúv uzatvorených s Predávajúcim pri nákupe v Obchode spôsobom uvedeným v ods. 1.2 nasledovne:

 

Právo odstúpiť od zmluvy

a) Máte právo odstúpiť od tejto zmluvy bez uvedenia dôvodu v lehote 14 dní. Lehota na odstúpenie od zmluvy plynie po 14 dňoch odo dňa, keď Vy alebo Vami určená tretia osoba s výnimkou dopravcu prevezmete tovar alebo ak sa tovary objednané v jednej objednávke dodávajú oddelene, keď Vy alebo Vami určená tretia osoba s výnimkou dopravcu prevezmete tovar, ktorý bol dodaný ako posledný; ak sa dodáva tovar pozostávajúci z viacerých dielov alebo kusov, keď Vy alebo Vami určená tretia osoba s výnimkou dopravcu prevezmete posledný diel alebo kus a ak sa tovar dodáva opakovane počas vymedzeného obdobia, keď Vy alebo Vami určená tretia osoba s výnimkou dopravcu prevezmete prvý dodaný tovar. Odstúpiť od zmluvy môžete aj pred začatím plynutia lehoty na odstúpenie.

b) Pre účely uplatnenia práva na odstúpenie od zmluvy musíte Predávajúceho o svojom odstúpení od zmluvy informovať formou jednostranného právneho úkonu (napríklad listom zaslaným prostredníctvom prevádzkovateľa poštových služieb alebo e-mailom), a to na poštovú adresu BCTV/CELMAR MEDIA, CORTEX spol. s.r.o., U Elektry 974/1c, 190 00 Praha 9, Česká republika, resp. na e-mailovú adresu bctv@bctv.cz. Na tento účel môžete použiť nižšie uvedený vzorový formulár pre odstúpenie od zmluvy, ktorý sme Vám odovzdali alebo zaslali. Lehota na odstúpenie od zmluvy je zachovaná, ak zašlete oznámenie o uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy pred tým, ako uplynie lehota na odstúpenie od zmluvy.

 

Dôsledky odstúpenia od zmluvy

d) Po odstúpení od zmluvy Vám vrátime všetky platby, ktoré ste uhradili v súvislosti s uzavretím zmluvy, najmä kúpnu cenu vrátane nákladov na doručenie tovaru k Vám. To sa nevzťahuje na dodatočné náklady, ak ste si zvolili iný druh doručenia, ako je najlacnejší bežný spôsob doručenia, ktorý ponúkame. Platby Vám budú vrátené bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa, keď nám bude doručené Vaše oznámenie o odstúpení od tejto zmluvy. Ich úhrada bude uskutočnená rovnakým spôsobom, aký ste použili pri Vašej platbe, ak ste výslovne nesúhlasili s iným spôsobom platby, a to bez účtovania akýchkoľvek ďalších poplatkov.

e) Platba za zakúpený tovar Vám bude uhradená až po doručení vráteného tovaru späť na našu adresu alebo po predložení dokladu preukazujúceho zaslanie tovaru späť podľa toho, čo nastane skôr.

 

Prevzatie tovaru

f) Tovar bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa uplatnenia práva na odstúpenie od zmluvy, zašlite späť na adresu BCTV/CELMAR MEDIA, CORTEX spol. s.r.o., U Elektry 974/1c, 190 00 Praha 9, Česká republika. Lehota sa považuje za zachovanú, ak tovar odošlete späť pred uplynutím 14-dňovej lehoty.

 

Náklady spojené s vrátením tovaru

g) Priame náklady na vrátenie tovaru znášate Vy.

 

Zodpovednosť za zníženie hodnoty vráteného tovaru

h) Zodpovedáte iba za akékoľvek zníženie hodnoty tovaru v dôsledku zaobchádzania s ním iným spôsobom, než aký je potrebný na zistenie povahy, vlastností a funkčnosti tovaru. V prípade, že ide o oblečenie alebo obdobný tovar, pred odstúpením od zmluvy je možné tovar použiť iba pre účely odskúšania jeho veľkosti, pričom tovar musí byť z hygienických dôvodov skúšaný aspoň na jednej vrstve oblečenia.

 

2.3 Nad rámec uvedeného Predávajúci upozorňuje Kupujúceho na nasledujúce povinnosti a odporúčania:

a) Odstúpenie Kupujúceho od zmluvy musí byť písomné, čitateľné (ideálne tlačeným písmom alebo pripravené na počítači alebo písacom stroji) a musí z neho byť zrejmé, kto ho činí a akého tovaru sa týka. Odstúpenie zaslané e-mailom je prípustné.

b) Tovar Kupujúci vráti úplný, s kompletnou dokumentáciou, nepoškodený, čistý, pokiaľ možno vrátane originálneho obalu, v stave a hodnote, v akom tovar prevzal.

V prípade, že hodnota vráteného tovaru bude znížená z dôvodu, za ktorý Kupujúci zodpovedá, môže Predávajúci vrátenú kúpnu cenu znížiť o tomu zodpovedajúcu čiastku.

c) Tovar musí byť proti poškodeniu pri preprave chránený aspoň rovnakým spôsobom, akým bol chránený pri dodaní Kupujúcemu. Za poškodenie tovaru pri jeho vrátení Predávajúcemu zodpovedá Kupujúci.

d) Kupujúci berie na vedomie skutočnosť, že ak sú s tovarom poskytované dary, je darovacia zmluva medzi Predávajúcim a Kupujúcim uzatvorená s podmienkou, že ak dôjde k využitiu práva Kupujúceho odstúpiť od zmluvy podľa tohto článku 2, darovacia zmluva stráca účinnosť a Kupujúci je povinný spolu s vráteným tovarom vrátiť aj s ním súvisiace poskytnuté dary. V prípade, ak tieto nebudú vrátené späť, budú tieto hodnoty chápané ako bezdôvodné obohatenie Kupujúceho.

e) Po dohode môže byť vrátenie peňazí nahradené výmenou za iný tovar v zodpovedajúcej hodnote. K zásielke týkajúcej sa iba výmeny tovaru nebude účtované balné a poštovné.

f) V záujme rozvoja a skvalitnenia služieb je žiaduce (nie však podmienkou), aby Kupujúci, v prípade, že odstupuje od zmluvy, uviedol prípadný dôvod odstúpenia.

g) Týmto reklamačným poriadkom nie je dotknuté vylúčenie práva Kupujúceho odstúpiť od zmluvy v prípadoch uvedených v zákone č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho v znení neskorších predpisov, tj. najmä v prípadoch zmlúv:

(1) o poskytnutí služby, ak sa jej poskytovanie začalo s výslovným súhlasom spotrebiteľa a spotrebiteľ vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy po úplnom poskytnutí služby, a ak došlo k úplnému poskytnutiu služby,,

(2) o predaji tovaru alebo poskytnutí služby, ktorých cena závisí od pohybu cien na finančnom trhu, ktorý predávajúci nemôže ovplyvniť a ku ktorému môže dôjsť počas plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy,

(3) o predaji tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa, tovaru vyrobeného na mieru alebo tovaru určeného osobitne pre jedného spotrebiteľa

(4) o predaji tovaru, ktorý podlieha rýchlemu zníženiu akosti alebo skaze,

(5) o predaji tovaru uzavretého v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov a ktorého ochranný obal bol po dodaní porušený,

(6) o predaji tovaru, ktorý môže byť vzhľadom na svoju povahu po dodaní neoddeliteľne zmiešaný s iným tovarom,

(7) o predaji alkoholických nápojov, ktorých cena bola dohodnutá v čase uzavretia zmluvy, pričom ich dodanie je možné uskutočniť najskôr po 30 dňoch a ich cena závisí od pohybu cien na trhu, ktoré predávajúci nemôže ovplyvniť,

(8) o vykonaní naliehavých opráv alebo údržby, o ktoré spotrebiteľ výslovne požiadal predávajúceho; to neplatí pre zmluvy o službách a zmluvy, ktorých predmetom je predaj iného tovaru ako náhradných dielov potrebných na vykonanie opravy alebo údržby, ak boli uzavreté počas návštevy predávajúceho u spotrebiteľa a spotrebiteľ si tieto služby alebo tovary vopred neobjednal

(9) o predaji zvukových záznamov, obrazových záznamov, zvukovoobrazových záznamov, kníh alebo počítačového softvéru predávaných v ochrannom obale, ak spotrebiteľ tento obal rozbalil,

(10) o predaji periodickej tlače s výnimkou predaja na základe dohody o predplatnom a predaj kníh nedodávaných v ochrannom obale,

(11) o poskytnutie ubytovacích služieb na iný ako ubytovací účel, prepravu tovaru, nájom automobilov, poskytnutie stravovacích služieb alebo poskytnutie služieb súvisiacich s činnosťami v rámci voľného času a podľa ktorej sa predávajúci zaväzuje poskytnúť tieto služby v dohodnutom čase alebo v dohodnutej lehote,

(12) o poskytovaní elektronického obsahu inak ako na hmotnom nosiči, ak sa jeho poskytovanie začalo s výslovným súhlasom spotrebiteľa a spotrebiteľ vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy.

 

3. Vzorový formulár pre odstúpenie od zmluvy zo strany spotrebiteľa

3.1 Pre prípady odstúpenia od zmluvy podľa článku 2 vyššie môžete využiť tento formulár (jeho podoba nie je záväzná a je možné doplniť ho aj o ďalšie údaje, najmä dôvod odstúpenia a preferovaný spôsob vrátenia kúpnej ceny):

 

Oznámenie o odstúpení od zmluvy

Adresát: BCTV/CELMAR MEDIA, CORTEX spol. s.r.o., U Elektry 974/1c, 190 00 Praha 9, Česká republika

E-mail: podpora@bctv.sk

Týmto oznamujem/oznamujeme(*), že odstupujem/odstupujeme(*) od zmluvy o kúpe tohto tovaru: ___

Dátum objednania: ___

Dátum prijatia: ___

Meno a priezvisko spotrebiteľa/spotrebiteľov: ___

Adresa spotrebiteľa/spotrebiteľov: ___

Číslo účtu spotrebiteľa/spotrebiteľov: ___

Podpis spotrebiteľa/spotrebiteľov (iba ak sa tento formulár podáv v listinnej podobe) ___

Dátum ___

(*) Nehodiace sa prečiarknite.

 

4. Zodpovednosť za vady tovaru a záručné podmienky

4.1 Kupujúci je povinný pri prevzatí tovaru vykonať jeho starostlivú a dôkladnú prehliadku a oznámiť Predávajúcemu bezodkladne všetky zjavné vady, ktoré tovar prípadne má. Ak Kupujúci neoznámi Predávajúcemu žiadnu vadu do 14 dní od prevzatia tovaru, má sa za to, že žiadnu zjavnú vadu pri prevzatí nemal. V prípade, že Kupujúci je podnikateľom a pri uzavretí zmluvy je zrejmé, že sa kúpa tovaru týka jeho podnikateľskej činnosti, je lehota podľa predchádzajúcej vety polovičná.

4.2 Predávajúci zodpovedá za vady, ktoré má predaná vec pri prevzatí kupujúcim. Ak má tovar pri prevzatí vady, patria Kupujúcemu práva z vady tovaru existujúce pri prevzatí tovaru (ďalej len „vada existujúca pri prevzatí“). Pri použitých veciach nezodpovedá za vady vzniknuté ich použitím alebo opotrebením. Pri veciach predávaných za nižšiu cenu nezodpovedá za vadu, pre ktorú bola dojednaná nižšia cena.

4.3 Nad rámec práva z vady existujúcej pri prevzatí poskytuje Predávajúci Kupujúcemu k tovaru záruku za akosť v trvaní 24 mesiacov od dátumu prevzatia tovaru, ktorá spočíva v garancii, že tovar bude po túto dobu spôsobilý k použitiu pre obvyklý účel. Predávajúci však negarantuje dosiahnutie účinku tovaru v prípade, kedy tieto účinky závisia aj na akomkoľvek ďalšom faktore odlišnom od samotného použitia tovaru (výživové doplnky, prípravky na chudnutie a pod.). Ak je na predávanej veci, jej obale alebo návode k nej pripojenom vyznačená lehota na použitie, neskončí sa záručná doba pred uplynutím tejto lehoty.  V prípade, že Kupujúci je podnikateľom a pri uzavretí zmluvy je zrejmé, že sa kúpa tovaru týka jeho podnikateľskej činnosti, je záručná doba oproti vyššie uvedenému polovičná. U použitého tovaru je záručná doba podľa tohto odseku ďalej skrátená na jednu polovicu.

4.4 Záručné doby začínajú plynúť od prevzatia veci kupujúcim. Ak má kúpenú vec uviesť do prevádzky iný podnikateľ než predávajúci, začne záručná doba plynúť až odo dňa uvedenia veci do prevádzky, pokiaľ kupujúci objednal uvedenie do prevádzky najneskôr do troch týždňov od prevzatia veci a riadne a včas poskytol na vykonanie služby potrebnú súčinnosť.

4.5 Ak sa vada tovaru prejaví v priebehu 6 mesiacov od prevzatia, má sa za to, že tovar bol vadný už pri prevzatí, ak to neodporuje povahe veci alebo ak Predávajúci nepreukáže opak. V prípade, že Kupujúci je podnikateľom a pri uzavretí zmluvy je zrejmé, že sa kúpa tovaru týka jeho podnikateľskej činnosti, je doba podľa predchádzajúcej vety polovičná.

4.6 Právo zo záruky za akosť je Kupujúci povinný uplatniť bezodkladne po zistení vady alebo bezodkladne po tom, čo vadu pri vynaložení obvyklej pozornosti mohol zistiť, a je oprávnený tak vykonať najneskôr do uplynutia záručnej doby. Neskôr nahlásená vada nezakladá zodpovednosť Predávajúceho za takúto vadu. Práva zo zodpovednosti za vady veci, pre ktoré platí záručná doba, zaniknú, ak sa neuplatnili v záručnej dobe.

4.7 Právo z vady existujúcej pri prevzatí, ktorá sa vyskytne u tovaru, je Kupujúci povinný uplatniť bezodkladne po jej zistení alebo bezodkladne po tom, čo vadu pri vynaložení obvyklej pozornosti mohol zistiť, a je oprávnený tak vykonať najneskôr do uplynutia 24 mesiacov od prevzatia veci. Tým nie je dotknuté ustanovenie ods. 4.10 nižšie. U použitého tovaru je najdlhšia doba pre uplatnenie práva z vady existujúcej pri prevzatí skrátená na jednu polovicu. Neskôr nahlásená vada nezakladá zodpovednosť Predávajúceho za takúto vadu.

4.8 Ustanovenie ods. 4.7 sa nepoužije, pokiaľ:

a) ide o Kupujúceho, ktorý je podnikateľom a pri uzavretí zmluvy je zrejmé, že sa kúpa tovaru týka jeho podnikateľskej činnosti;

b) ide vadu tovaru, ktorý je s ohľadom na túto vadu predávaný za nižšiu cenu;

c) ide o opotrebenie tovaru spôsobené jeho obvyklým používaním;

d) ide o vadu použitého tovaru, ktorá zodpovedá miere používania alebo opotrebenia, pokiaľ táto vada bola na tovare pri prevzatí Kupujúcim;

e) to vyplýva z povahy tovaru.

4.9 V prípadoch, na ktoré sa nevzťahuje ods. 4.7, je najdlhšia doba pre uplatnenie práva z vady tovaru existujúcej pri prevzatí, stanovená na 6 mesiacov od prevzatia tovaru, a ak je záruka na tovar alebo životnosť či užívateľnosť tovaru vyplývajúca z jeho povahy kratšia, potom táto doba trvá najdlhšie po najkratšiu z uvedených dôb.

4.10 Ak nejde o uplatnenie práva zo záruky za akosť alebo o uplatnenie práva z vady existujúcej pri prevzatí, ktorá sa prejavila v dobe podľa ods. 4.5, zodpovedá Predávajúci za vadu iba za predpokladu, že tovar mal túto vadu pri jeho prevzatí Kupujúcim alebo pokiaľ neskorší  vznik vady spôsobil Predávajúci porušením svojej povinnosti. Táto skutočnosť musí byť preukázateľná a Kupujúci je povinný k jej preukázaniu poskytnúť potrebnú súčinnosť.

4.11 Právo zo záruky za akosť nevznikne, ak bola vada spôsobená po prevzatí tovaru Kupujúcim alebo vonkajšou udalosťou. Ustanovenie predchádzajúcej vety sa bude vzťahovať najmä na vady tovaru, ktoré vznikli:

a) mechanickým poškodením tovaru;

b) elektrickým poškodením (spálené súčiastky alebo plošné spoje);

c) poškodením tovaru pri preprave alebo skladovaní;

d) používaním tovaru v podmienkach, ktoré nezodpovedajú svojou teplotou, prašnosťou, vlhkosťou, chemickými a mechanickými vplyvmi prostrediu, pre ktoré je tovar určený (ak nie je výslovne určené inak, je tovar určený pre použitie v domácnosti);

e) neodbornou inštaláciou, zaobchádzaním, obsluhou alebo zanedbaním starostlivosti o tovar;

f) nadmerným zaťažovaním alebo používaním v rozpore s podmienkami uvedenými v dokumentácii alebo v rozpore s obvyklým spôsobom a rozsahom použitia;

g) vykonaním predávajúcim neodsúhlaseného zásahu alebo úpravy tovaru alebo jeho parametru;

h) zapojením do elektrickej siete nezodpovedajúcej príslušnej STN;

i) pôsobením živlu.

4.12 Kupujúci berie na vedomie, že intenzívnym používaním nad rámec obvyklého rozsahu a spôsobu použitia diela môže byť životnosť tovaru kratšia, ako je záručná doba, a že v takom prípade nejde o vadu, za ktorú zodpovedá Predávajúci.

4.13 Práva zo zodpovednosti za vady sa uplatňujú u Predávajúceho, u ktorého bola vec kúpená. Ak je však v záručnom liste uvedený iný podnikateľ určený na opravu, ktorý je v mieste Predávajúceho alebo v mieste pre Kupujúceho bližšom, uplatní Kupujúci právo na opravu u podnikateľa určeného na vykonanie záručnej opravy. Podnikateľ určený na opravu je povinný opravu vykonať v lehote dohodnutej pri predaji veci medzi Predávajúcim a Kupujúcim.

 

5. Spôsob nahlásenia vady

5.1 Kupujúci uplatní právo z vady jej nahlásením (reklamáciou) písomným oznámením zaslaným na adresu: BCTV/CELMAR MEDIA, CORTEX spol. s.r.o., U Elektry 974/1c, 190 00 Praha 9, Česká republikaOznámenie musí obsahovať popis vady alebo jej prejavu a kontakt pre písomný styk s Kupujúcim, tj. jeho poštovú adresu a e-mailovú adresu alebo ďalšie kontaktné údaje; oznámenia tomu nevyhovujúce nie sú považované za reklamáciu vady.

5.2 Kupujúci je povinný zaslať tovar, u ktorého uplatňuje nároky zo záruky či z vady existujúcej pri prevzatí, riadne zabalené (aby bolo zabezpečené zabránenie vzniku škôd spôsobených prepravou) na adresu: BCTV/CELMAR MEDIA, CORTEX spol. s.r.o., U Elektry 974/1c, 190 00 Praha 9, Česká republika, pokiaľ nie je dohodnuté inak. Prepravu zabezpečí Kupujúciprostredníctvom vhodného prepravcu, a to na vlastné náklady. Do doručenia tovaru k reklamácii nie je reklamácia považovaná za prijatú.

5.3 Ako náhle bude reklamácia vybavená, tovar bude zaslaný Kupujúcemu späť na náklady Predávajúceho. Súčasne Predávajúci Kupujúcemu písomne potvrdí uplatnenie jeho práva z vady existujúcej pri prevzatí alebo zo záruky, Predávajúcim prijaté opatrenie a dobu trvania reklamácie.

5.4 V prípade, ak reklamácia bola oprávnená, uhradí náklady na zaslanie tovaru späť Kupujúcemu Predávajúci. Ak po vybavení reklamácie bude tovar vrátený Predávajúcemu prepravcom ako nevyzdvihnutý, alebo pokiaľ  tovar nebude zasielaný Kupujúcemu a nebude Kupujúcim vyzdvihnutý, bude Predávajúcim uskladnený. Predávajúci je v takom prípade oprávnený účtovať poplatok za uskladnenie vo výške 18 € za každý začatý mesiac skladovania každého jednotlivého reklamovaného tovaru.

5.5 Vo chvíli, kedy doba skladovania presiahne 6 mesiacov, je predávajúci oprávnený tovar predať a výťažok z predaja započítať na úhradu dlžnej čiastky za skladovanie.

 

6. Spôsob vybavenia reklamácie

6.1 Vybavením reklamácie sa rozumie ukončenie reklamačného konania odovzdaním opraveného výrobku, výmenou výrobku, vrátením kúpnej ceny výrobku, vyplatením primeranej zľavy z ceny výrobku, písomná výzva na prevzatie plnenia alebo jej odôvodnené zamietnutie. O vybavení reklamácie vydá Predávajúci písomný doklad najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie.

6.2 Ak Kupujúci uplatní reklamáciu, Predávajúci určí spôsob vybavenia reklamácie ihneď, v zložitých prípadoch najneskôr do 3 pracovných dní odo dňa uplatnenia reklamácie, v odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie stavu výrobku alebo služby, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po určení spôsobu vybavenia reklamácie sa reklamácia vybaví ihneď, v odôvodnených prípadoch možno reklamáciu vybaviť aj neskôr; vybavenie reklamácie však bude ukončené najneskôr 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie.

6.3 Ak ide o vadu, za ktorú Predávajúci nezodpovedá, je reklamácia vybavená oznámením o zamietnutí reklamácie Kupujúcemu.

6.4 Ak Predávajúci za vadu zodpovedá, tj. ide o záručnú vadu alebo o vadu existujúcu pri prevzatí, a zároveň ak ide o vadu, ktorú možno odstrániť, má Kupujúci právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená. Predávajúci je povinný vadu bez zbytočného odkladu odstrániť. Kupujúci môže namiesto odstránenia vady požadovať výmenu veci, alebo ak sa vada týka len súčasti veci, výmenu súčasti, ak tým Predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť vady. Predávajúci môže vždy namiesto odstránenia vady vymeniť vadnú vec za bezvadnú, ak to kupujúcemu nespôsobí závažné ťažkosti.

6.5 Ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa vec mohla riadne užívať ako vec bez vady, má Kupujúci právo na výmenu veci alebo má právo od zmluvy odstúpiť. Tie isté práva prislúchajú Kupujúcemu, ak ide síce o odstrániteľné vady, ak však Kupujúci nemôže pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave alebo pre väčší počet vád vec riadne užívať. Ak ide o iné neodstrániteľné vady, má kupujúci právo na primeranú zľavu z ceny veci. Ak vec predávaná za nižšiu cenu alebo použitá vec má vadu, za ktorú predávajúci zodpovedá, má kupujúci namiesto práva na výmenu veci právo na primeranú zľavu.

100% BEZPEČNÝ NÁKUP

Při nákupu jsou Vaše data šifrována a chráněna před zneužitím.

14 DENNÍ ZÁRUKA NA NÁKUP

Pokud nejste spokojeni se zakoupeným produktem, můžete jej vrátit do 14 dnů.

PLATBA NA SPLÁTKY

Při nákupu produktů nad 700 Kč můžete využít pohodlí placení ve splátkách.

ZAVOLEJTE NÁM: 214 214 001

​Pro pomoc ​​​​při ​nákupu nebo jakýkoliv dotaz nám zavolejte na naše informační číslo.

Hej, zaregistrujte se a spojte se s BCTV!

Stačí jen pár vteřin, abyste získali naše novinky a akční nabídky...

PŘIHLAŠTE SE K ODBĚRU NAŠEHO NEWSLETTERU!